Windows To Go

Định nghĩa Windows To Go là gì?

Windows To GoWindows Để Go. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Windows To Go – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Windows To Go? – Definition

Understanding the Windows To Go

Thuật ngữ liên quan

  • Backup
  • Universal Serial Bus (USB)
  • Windows 8
  • USB On-The-Go (USB OTG)
  • USB Boot
  • Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0)
  • Operating System (OS)
  • Portable Operating System Interface (POSIX)
  • Autonomic Computing
  • Windows Server

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm