Adjust

Định nghĩa Adjust là gì?

AdjustĐiều chỉnh. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Adjust – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thay đổi; thay đổi; phỏng theo. “Anh ấy đã phải điều chỉnh định dạng của giấy hạn của mình để nó đi theo các hướng dẫn được thiết lập bởi giáo sư của mình.” “Cô ấy đã được sử dụng để đối phó với nhiệt độ ấm áp, vì vậy cô đã phải điều chỉnh để tuyết và lạnh khi cô chuyển đến vùng Đông Bắc.”

Definition – What does Adjust mean

To change; alter; adapt. “He had to adjust the format of his term paper so that it followed the guidelines set by his professor.” “She was used to dealing with warm temperatures, so she had to adjust to the snow and cold when she moved to the Northeast.”

Source: ? Business Dictionary