AIFF

Định nghĩa AIFF là gì?

AIFFAIFF. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ AIFF – một thuật ngữ thuộc nhóm File Formats – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Là viết tắt của “Audio Interchange File Format.” AIFF là một định dạng tập tin được thiết kế để lưu trữ dữ liệu âm thanh. Nó được phát triển bởi Apple Computer, nhưng dựa trên IFF Electronic Arts’ (Interchange File Format), một định dạng container ban đầu được sử dụng trên hệ thống Amiga.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the AIFF? – Definition

Stands for “Audio Interchange File Format.” AIFF is a file format designed to store audio data. It was developed by Apple Computer, but is based on Electronic Arts’ IFF (Interchange File Format), a container format originally used on Amiga systems.

Understanding the AIFF

Thuật ngữ liên quan

  • AGP
  • AIX

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm