Allocate

Định nghĩa Allocate là gì?

AllocateChỉ định. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Allocate – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phân phối một chi phí hoặc chi phí hơn hai hoặc chiếm nhiều thời gian, hoặc sạc đến hai hoặc nhiều hoạt động, cơ quan, hoặc các sản phẩm.

Definition – What does Allocate mean

Distribute a cost or expense over two or more accounting periods, or charge it to two or more activities, departments, or products.

Source: ? Business Dictionary