Legality

Định nghĩa Legality là gì?

LegalityTính hợp pháp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Legality – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. bảo hành ngụ ý rằng một hành động, thỏa thuận, hoặc hợp đồng nghiêm chỉnh tuân thủ các quy chế của một thẩm quyền đặc biệt. Ví dụ, trong hợp đồng bảo hiểm nó được giả định rằng tất cả các rủi ro được bảo hiểm theo chính sách là liên hợp pháp. Xem thêm mục đích hợp pháp.

Definition – What does Legality mean

1. Implied warranty that an act, agreement, or contract strictly adheres to the statutes of a particular jurisdiction. For example, in insurance contracts it is assumed that all risks covered under the policy are legal ventures. See also legal purpose.

Source: ? Business Dictionary