Certificate Authority Server

Định nghĩa Certificate Authority Server là gì?

Certificate Authority ServerCertificate Authority máy chủ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Certificate Authority Server – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Certificate Authority Server? – Definition

Understanding the Certificate Authority Server

Thuật ngữ liên quan

  • Certification Authority (CA)
  • Public Key Infrastructure (PKI)
  • Public-Key Infrastructure Certificate (PKI Certificate)
  • SSL Certificate Authority
  • Secure Sockets Layer (SSL)
  • Security Certificate
  • Internet Protocol Security (IPsec)
  • Encryption
  • Banker Trojan
  • Binder

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm