Non-qualified stock option

Định nghĩa Non-qualified stock option là gì?

Non-qualified stock optionLựa chọn cổ phiếu không đủ tiêu chuẩn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Non-qualified stock option – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một kế hoạch lựa chọn cổ phiếu sử dụng lao động tài trợ đó là tương đối dễ dàng để thiết lập và quản lý nhưng thiếu những lợi thế về thuế của một kế hoạch khuyến khích lựa chọn cổ phiếu. Cũng được gọi là một lựa chọn phi luật định chứng khoán.

Definition – What does Non-qualified stock option mean

An employer-sponsored stock option plan that is relatively easy to set up and administer but that lacks the tax advantages of an incentive stock option plan. Also referred to as a Non-Statutory Stock Option.

Source: ? Business Dictionary