Annual fee

Định nghĩa Annual fee là gì?

Annual feePhí hằng năm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Annual fee – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Bất kỳ khoản phí được tính trên một năm (năm) cơ sở. Một trong những lần xuất hiện phổ biến nhất của một khoản phí hàng năm là mức phí được tính bởi một số công ty thẻ tín dụng để chủ thẻ tín dụng của họ, đơn giản vì có thẻ tín dụng. Phí này được tính không phân biệt bất cứ điều gì khác (số tiền hoặc giá trị mua hàng bằng thẻ tín dụng, ví dụ).

Definition – What does Annual fee mean

Any fee that is charged on an annual (yearly) basis. One of the most common occurrences of an annual fee is the fee that is charged by some credit card companies to their credit card holders, simply for having the credit card. This fee is charged regardless of anything else (the amount or value of purchases with the credit card, for example).

Source: ? Business Dictionary