Associate in Research and Planning (ARP)

Định nghĩa Associate in Research and Planning (ARP) là gì?

Associate in Research and Planning (ARP)Liên kết trong nghiên cứu và lập kế hoạch (ARP). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Associate in Research and Planning (ARP) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một chứng nhận được trao bởi Viện Bảo hiểm of America cho cá nhân có hoàn thành sáu kỳ thi quốc gia. Chương trình dẫn đến chứng nhận này tập trung vào việc nghiên cứu, lập kế hoạch và hỗ trợ quyết định. Nó tập trung đặc biệt vào phân tích thị trường khả thi, bao gồm các chủ đề như dự báo thua lỗ và lợi nhuận rủi ro.

Definition – What does Associate in Research and Planning (ARP) mean

A certification awarded by the Insurance Institute of America to individuals who have successfully completed six national exams. The program leading to this certification focuses on research, planning, and decision support. It concentrates particularly on market feasibility analysis, including topics such as loss projections and risk margins.

Source: ? Business Dictionary