Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

Định nghĩa Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) là gì?

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một nhóm các đại diện nhà nước có chủ quyền mà gặp để thảo luận về các vấn đề kinh tế và chính trị liên quan đến khu vực Đông Nam Á. Thành viên bao gồm Indonesia, Malaysia, Miến Điện, Lào, Brunei, Thái Lan, Việt Nam, Singapore, Campuchia và Philippines. Nhóm này có nhiệm vụ kích thích đầu tư vào nhau và tạo ra hiệp định thương mại với các nước phi thành viên.

Definition – What does Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) mean

A group of sovereign state representatives that meets to discuss economic and political matters concerning the southeast Asian region. Members include Indonesia, Malaysia, Burma, Laos, Brunei, Thailand, Vietnam, Singapore, Cambodia and the Philippines. The group is responsible for stimulating investment in one another and creating trade agreements with non-member countries.

Source: ? Business Dictionary