Layer-Wise Relevance Propagation

Định nghĩa Layer-Wise Relevance Propagation là gì?

Layer-Wise Relevance PropagationLayer-khôn ngoan Relevance Tuyên truyền. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Layer-Wise Relevance Propagation – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Tuyên truyền phù hợp Layer-khôn ngoan là một phương pháp cho các mạng thần kinh sâu sự hiểu biết mà sử dụng một con đường thiết kế đặc biệt để quan sát cách các lớp riêng biệt của nội dung chương trình.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Cụ thể, các chuyên gia Ngược lớp khôn ngoan liên quan tuyên truyền với một mô hình deepLIFT trong đó sử dụng lan truyền ngược để kiểm tra sự khác biệt kích hoạt giữa các nơron nhân tạo trong các lớp khác nhau của mạng sâu. Một số mô tả tuyên truyền phù hợp lớp khôn ngoan như một phương pháp deepLIFT mà bộ tất cả các kích hoạt tài liệu tham khảo của tế bào thần kinh nhân tạo với đường cuối cùng để phân tích.

What is the Layer-Wise Relevance Propagation? – Definition

Layer-wise relevance propagation is a method for understanding deep neural networks that uses a particular design path to observe how the individual layers of the program work.

Understanding the Layer-Wise Relevance Propagation

Specifically, experts contrast layer-wise relevance propagation with a deepLIFT model which uses backpropagation to examine activation differences between artificial neurons in various layers of the deep network. Some describe layer-wise relevance propagation as a deepLIFT method that sets all reference activations of artificial neurons to the same baseline for analysis.

Thuật ngữ liên quan

  • Deep Analytics
  • Echo State Network (ESN)
  • Liquid State Machine (LSM)
  • Boltzmann Machine
  • Deep Neural Network
  • Artificial Neural Network (ANN)
  • Multi-Layer Neural Network
  • Backpropagation
  • Deep Learning
  • Alan Turing

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm