Office of Thrift Supervision (OTS)

Định nghĩa Office of Thrift Supervision (OTS) là gì?

Office of Thrift Supervision (OTS)Office of Thrift Supervision (OTS). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Office of Thrift Supervision (OTS) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một cơ quan của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đóng vai trò như cơ quan quản lý chính của các ngân hàng liên bang điều lệ tiết kiệm, tiết kiệm và cho vay, và một số ngân hàng nhà nước. Các tổ chức thuộc Quỹ Bảo hiểm Hiệp hội Tiết kiệm (Saif) thuộc thẩm quyền quy định của Office of Thrift Supervision.

Definition – What does Office of Thrift Supervision (OTS) mean

An agency of the U.S. Treasury Department that serves as the primary regulator of federally chartered savings banks, savings and loans, and some state banks. Institutions belonging to the Savings Association Insurance Fund (SAIF) fall under the regulatory jurisdiction of the Office of Thrift Supervision.

Source: ? Business Dictionary