Average outgoing quality limit

Định nghĩa Average outgoing quality limit là gì?

Average outgoing quality limitGiới hạn chất lượng đi trung bình. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Average outgoing quality limit – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong quản lý chất lượng, tối đa chất lượng đi trung bình trong các cấp có thể có chất lượng đến cho một sự chấp nhận cho lấy mẫu kế hoạch và xử lý kỹ thuật.

Definition – What does Average outgoing quality limit mean

In quality control, maximum average outgoing quality over all possible levels of incoming quality for a given acceptance sampling plan and disposal specifications.

Source: ? Business Dictionary