Bandwidth Meter

Định nghĩa Bandwidth Meter là gì?

Bandwidth MeterBandwidth Meter. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Bandwidth Meter – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một mét băng thông là một công cụ mà qua đó
khía cạnh khác nhau liên quan đến băng thông như báo cáo và giám sát có thể
thực hiện. một công cụ như vậy có thể dễ dàng cài đặt trên một máy tính để theo dõi việc sử dụng Internet của nó. Nó cũng có thể hiển thị đồ thị thời gian thực qua đó người dùng
có thể dễ dàng tạo ra các báo cáo và cảnh báo vấn đề dựa trên lên và đường xuống.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Có những ứng dụng băng thông mét khác nhau có sẵn trên thị trường. Họ có thể thực hiện các chức năng khác nhau như ngăn chặn các kết nối đến và giám sát việc sử dụng băng thông. Các ứng dụng cũng cung cấp tùy chọn theo dõi sử dụng băng thông trên cơ sở kết nối và có thể tiếp tục đi sâu vào khám phá những ứng dụng đang tiêu thụ băng thông hơn.

What is the Bandwidth Meter? – Definition

A bandwidth meter is a tool through which
various aspects related to bandwidth like reporting and monitoring can be
performed. Such a tool can be easily installed on a computer to track its Internet usage. It can also display real-time graphs through which users
can easily create reports and issue alerts based on uploads and downloads.

Understanding the Bandwidth Meter

There are various bandwidth meter applications available on the market. They may perform various functions such as blocking incoming connections and monitoring bandwidth usage. The applications also give the option of tracking bandwidth usage on the basis of connection and can further drill down to discover which apps are consuming more bandwidth.

Thuật ngữ liên quan

  • Bandwidth
  • Internet
  • Upload (U/L)
  • Download (D/L)
  • Data
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand
  • Snooping Protocol

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm