Body Shopping

Định nghĩa Body Shopping là gì?

Body ShoppingBody Shopping. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Body Shopping – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Việc thực hành của cơ thể mua sắm trong lĩnh vực CNTT bao gồm các công ty tư vấn hoặc các doanh nghiệp khác tuyển dụng lao động để sử dụng chúng để thực hiện hợp đồng trên một hạn ngắn hoặc thời gian trung hạn. Nó tương tự như quá trình gia công phần mềm trong thế giới CNTT, và đã được sử dụng trong những trường hợp khác nhau mà các công ty muốn được hưởng lợi từ các dịch vụ của một cá nhân mà không cần thuê người đó trên toàn thời gian.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ý tưởng về mua sắm cơ thể xâm nhập vào thực tế kinh tế rất phức tạp của các đơn vị lao động trong công nghệ thông tin. Một số thiết lập mua sắm cơ thể khiến mọi người đặt câu hỏi liệu công ty chỉ đơn giản là đưa thương hiệu của mình trên các dịch vụ của một cá nhân mà không cần thêm giá trị. Tuy nhiên, nó có thể sắp xếp mọi thứ cho khách hàng – một cách để suy nghĩ về những hành vi có lợi cơ mua sắm là với các cá nhân như một nhà sản xuất, và công ty mua sắm cơ thể làm đại lý của người đó trên thị trường. Tuy nhiên, nếu công ty mua sắm cơ thể đang quá nhiều lợi nhuận, có thể là một vấn đề.

What is the Body Shopping? – Definition

The practice of body shopping in IT involves consulting firms or other businesses recruiting workers in order to use them to fulfill contracts on a short-term or mid-term timeline. It is similar to the process of outsourcing in the IT world, and has been used in various cases where companies want to benefit from the services of an individual without hiring that person on full time.

Understanding the Body Shopping

The idea of body shopping gets into the very intricate economic realities of units of labor in information technology. Some body shopping setups lead to people asking whether the company is simply putting its brand on an individual’s services without adding value. However, it can streamline things for clients – one way to think about beneficial body shopping behaviors is with the individual as a producer, and the body shopping company as that person’s agent in the marketplace. However, if the body shopping company is taking too much of the profits, that can be an issue.

Thuật ngữ liên quan

  • Outsourcing
  • Onshore Outsourcing
  • Information Technology Consultant (IT Consultant)
  • Enterprise 2.0
  • Enterprise Analytics
  • IT Asset
  • Backsourcing
  • Cloud Provider
  • Data Mart
  • Retrosourcing

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm