Boot Camp

Định nghĩa Boot Camp là gì?

Boot CampBoot Camp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Boot Camp – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Boot Camp là phần mềm tiện ích đa khởi động cho phép các máy tính Apple Macintosh có hệ điều hành kép theo hình thức Windows và Mac OS. Giới thiệu vào năm 2006 dành cho Mac OS X 10.4 Tiger, Boot Camp có những hạn chế về mặt hỗ trợ các phiên bản khác nhau của Windows; Tuy nhiên, nó đã được đều đặn thêm hỗ trợ cho các phiên bản hơn.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Bởi vì một số phần mềm và phần cứng chỉ được hỗ trợ bởi Windows, khởi động
Trại cung cấp cho người dùng Mac một lựa chọn thuận tiện mà không cần một riêng biệt
máy vi tính. Kể từ khi được giới thiệu, Boot Camp đã đến để được hỗ trợ bởi nhiều phiên bản của Mac OS và hệ điều hành Windows. Tuy nhiên, như các phiên bản mới của hệ điều hành Windows đã được đưa ra, Boot Camp hỗ trợ cho các phiên bản cũ của Windows đã chấm dứt.

What is the Boot Camp? – Definition

Boot Camp is multi-boot utility software that allows Apple Macintosh computers to have dual operating systems in the form of Windows and Mac OS. Introduced in 2006 for Mac OS X 10.4 Tiger, Boot Camp had limitations in terms of supporting different versions of Windows; however, it has been steadily adding support for more versions.

Understanding the Boot Camp

Because some software and hardware is only supported by Windows, Boot
Camp gives Mac users a convenient option without the need for a separate
computer. Since its introduction, Boot Camp has come to be supported by multiple versions of Mac OS and Windows OS. However, as new versions of Windows OS have been launched, Boot Camp support for older versions of Windows has ceased.

Thuật ngữ liên quan

  • Macintosh Computer
  • Operating System (OS)
  • Microsoft Windows
  • Boot Sequence
  • Boot Loader
  • Autonomic Computing
  • Windows Server
  • Application Server
  • Full Virtualization
  • Legacy System

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm