Unencumbered

Định nghĩa Unencumbered là gì?

UnencumberedKhông bị cản trở. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Unencumbered – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tài sản hoặc tài sản đó là miễn phí từ nợ, và rõ ràng của bất kỳ khiếm khuyết pháp lý trong tiêu đề của nó, và do đó, có thể dễ dàng bán hoặc thế chấp.

Definition – What does Unencumbered mean

Asset or property that is free from debt, and clear of any legal defect in its title and, therefore, can be easily sold or mortgaged.

Source: ? Business Dictionary