Branch Office Manager (BOM)

Định nghĩa Branch Office Manager (BOM) là gì?

Branch Office Manager (BOM)Văn phòng chi nhánh Manager (BOM). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Branch Office Manager (BOM) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tiêu đề quản lý trao cho các cá nhân chịu trách nhiệm về hoạt động một riêng biệt, chi nhánh địa phương của một công ty. Trước khi một cá nhân có thể trở thành một người quản lý văn phòng chi nhánh của một công ty môi giới hoặc một ngân hàng Giám sát hơn ba nhà môi giới, anh ta hoặc cô phải vượt qua bài kiểm tra khác nhau quản lý bởi thị trường chứng khoán.

Definition – What does Branch Office Manager (BOM) mean

Managerial title given to the individual in charge of operating one distinct, local branch of a company. Before an individual can become a branch office manager of a brokerage firm or a bank that supervises more than three brokers, he or she must pass various tests administered by the stock exchanges.

Source: ? Business Dictionary