Brand Advocate

Định nghĩa Brand Advocate là gì?

Brand AdvocateAdvocate thương hiệu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Brand Advocate – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Trong thương mại điện tử, một người ủng hộ thương hiệu là một khách hàng nói trong lợi của một sản phẩm bằng cách đi dọc theo truyền miệng (WOM) bình luận và tin nhắn để khách hàng tiềm năng khác với hy vọng rằng họ sẽ tham gia vào việc mua một thương hiệu cụ thể. Một người ủng hộ thương hiệu có thể là:

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ủng hộ thương hiệu được lựa chọn một cách cẩn thận bởi nhà sản xuất hoặc các nhà bán lẻ với hy vọng rằng họ sẽ thúc đẩy bán hàng cho một sản phẩm nhất định. Trong thực tế, người tiêu dùng rất có khả năng để mua một món hàng dựa trên một gia đình hoặc gợi ý của bạn bè, vì thế WOMM được coi là một quảng cáo và tiếp thị công cụ trực tuyến rất thành công. Một số công ty thậm chí còn hỗ trợ các doanh nghiệp trong một cách cẩn thận vị ủng hộ thương hiệu phù hợp, một công việc mà không có nhiều người có đủ điều kiện. ủng hộ thương hiệu có thể ở các vị trí quyền lực mà họ có rất nhiều ảnh hưởng hơn những người khác. Bên cạnh đó, một số cá nhân có thể sở hữu những tính cách đúng hay lợi ích phải và cũng được coi là những người ủng hộ thương hiệu xuất sắc. Có lẽ quan trọng nhất là một người ủng hộ thương hiệu là một khách hàng trung thành. ủng hộ thương hiệu, đứng để đạt được 50 phần trăm (hoặc nhiều hơn) giảm giá hàng hóa hoặc thậm chí hàng miễn phí, chưa kể đến đào tạo phong phú. Xã hội các trang web thông qua blog hoặc truy cập một cú nhấp chuột / mua sắm mạng đang ngày càng được sử dụng bởi những người ủng hộ thương hiệu lên đường nhập ngũ kỹ thuật WOMM của họ và đạt được nhiều khách hàng hơn. Khi một người ủng hộ thương hiệu được tuyển dụng, điều quan trọng là để cho họ biết chính xác những gì vai trò của họ là gì và rằng đó là một không-dây mối quan hệ làm việc nên trải nghiệm sản phẩm thương hiệu của họ được ấm hoặc không thuận lợi.

What is the Brand Advocate? – Definition

In electronic commerce, a brand advocate is a customer who speaks in favor of a product by passing along word of mouth (WOM) comments and messages to other potential customers in the hope that they will join in on purchasing a specific brand. A brand advocate may be:

Understanding the Brand Advocate

Brand advocates are carefully chosen by manufacturers or retailers in the hope that they will boost sales to a given product. In fact, consumers are very likely to purchase an item based on a family or friend’s suggestion, so WOMM is considered a very successful online advertising and marketing tool. Some companies even assist businesses in carefully locating suitable brand advocates, a job for which not many people are qualified. Brand advocates may be in positions of power where they have plenty of influence over others. In addition, some individuals may possess the right personality or the right interests and are also considered excellent brand advocates. Perhaps most important is that a brand advocate is a loyal customer. Brand advocates, stand to gain 50 percent (or more) discounts on merchandise or even free merchandise, not to mention ample training. Social networking sites through blogs or one-click access/shopping are increasingly being used by brand advocates to enlist their WOMM techniques and gain more customers. When a brand advocate is recruited, it is crucial to let them know exactly what their role is and that it’s a no-strings working relationship should their brand product experience be lukewarm or unfavorable.

Thuật ngữ liên quan

  • Advertising
  • Social Network
  • Online
  • Electronic Commerce (E-Commerce)
  • Web Log (Blog)
  • Online Advertising
  • Relationship Marketing
  • Personalized Marketing
  • Online Marketing
  • Customer Relationship Management (CRM)

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm