Theoretical Computer Science

Định nghĩa Theoretical Computer Science là gì?

Theoretical Computer ScienceKhoa học Máy tính lý thuyết. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Theoretical Computer Science – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Khoa học máy tính lý thuyết là một thuật ngữ thường được dùng để chỉ các bộ phận của thế giới khoa học máy tính mà ít “thực hành” hoặc chứng minh và lý thuyết trong tự nhiên. các chuyên gia CNTT người thảo luận về khoa học máy tính lý thuyết thường nói về một số ý tưởng toán học hơn và bí truyền về máy tính, và một số ứng dụng lý thuyết của công nghệ như các thuật toán, cấu trúc dữ liệu và mật mã.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một phần quan trọng của khoa học máy tính lý thuyết là lý thuyết về tính toán, mà xử lý việc sử dụng các mô hình tính toán, ví dụ, các thuật toán.

What is the Theoretical Computer Science? – Definition

Theoretical computer science is a term generally used to refer to parts of the computer science world that are less “hands-on” or demonstrable and more theoretical in nature. IT professionals who discuss theoretical computer science are often talking about some of the more mathematical and esoteric ideas about computing, and some of the more theoretical applications of technologies like algorithms, data structures and cryptography.

Understanding the Theoretical Computer Science

One essential part of theoretical computer science is the theory of computation, which handles the use of computational models, for example, algorithms.

Thuật ngữ liên quan

  • Computer Science
  • Computer Science Network (CSNet)
  • Algorithm
  • Programming
  • Computational Mathematics
  • Alan Turing
  • Boolean Logic
  • Computer Science
  • Computer System
  • Deterministic System

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm