Back of the napkin business model

Định nghĩa Back of the napkin business model là gì?

Back of the napkin business modelSao của mô hình kinh doanh khăn ăn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Back of the napkin business model – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ý tưởng cơ bản và các thành phần của một kế hoạch kinh doanh mà không cần tất cả các chi tiết tương ứng. Đó là “bức tranh lớn” của doanh nghiệp hoặc một phác thảo nhanh chóng, giống như những gì người ta có thể vẽ trên mặt sau của một khăn ăn trong một nhà hàng khi gặp gỡ với các đối tác để đưa ra ý kiến ​​trong bữa ăn trưa hoặc ăn tối.

Definition – What does Back of the napkin business model mean

Basic ideas and components of a business plan without all of the corresponding details. It’s the “big picture” of the business or a quick outline, similar to what one might draw on the back of a napkin in a restaurant when meeting with associates to brainstorm ideas over lunch or dinner.

Source: ? Business Dictionary