Application Client

Định nghĩa Application Client là gì?

Application ClientỨng dụng Client. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Application Client – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một khách hàng ứng dụng là một ứng dụng độc lập chạy trên máy client và được cấu hình để làm việc như một thành phần J2EE. Các khách hàng ứng dụng được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ, chẳng hạn như hệ thống hoặc quản lý ứng dụng. Nó được typicalbundled với các thành phần doanh nghiệp mạnh mẽ, giống như dịch vụ Web và EJB, được triển khai trong một máy chủ ứng dụng từ xa.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Khách hàng ứng dụng tương phản về servlet Java và Java Server Pages (JSP), đó là những thành phần server-side, và các thành phần EJB, đó là những thành phần kinh doanh server-side. Bởi vì nó được viết bằng ngôn ngữ Java, một khách hàng ứng dụng được biên dịch như bất kỳ chương trình ngôn ngữ Java và trực tiếp truy cập Enterprise Java Bean (EJB) thành phần. Một khách hàng ứng dụng cũng có khả năng thiết lập một kết nối HTTP khi giao tiếp với một servlet. Bên cạnh đó, một khách hàng ứng dụng được viết bằng một ngôn ngữ khác ngoài Java cũng có thể tương tác với máy chủ J2EE. Những lợi thế của một ứng dụng ứng dụng so với một ứng dụng Java độc lập như sau:

What is the Application Client? – Definition

An application client is a stand-alone application that runs on the client machine and is configured to work as a J2EE component. The application client is used to perform tasks, such as system or application administration. It is typicalbundled with strong enterprise components, like Web services and EJB, which are deployed in a remote application server.

Understanding the Application Client

Application clients contrast to Java servlets and Java Server Pages (JSPs), which are server-side components, and EJB components, which are server-side business components. Because it is written in the Java language, an application client is compiled like any Java language program and directly accesses Enterprise Java Bean (EJB) components. An application client also has the ability to establish an HTTP connection when communicating with a servlet. Furthermore, an application client that is written in a language other than Java can also interact with the J2EE server. The advantages of an application client vs. a stand-alone Java application are as follows:

Thuật ngữ liên quan

  • Client
  • Server
  • Application Server
  • Standalone Server
  • Enterprise Resource Planning (ERP)
  • Database (DB)
  • Personal Computer (PC)
  • Enterprise Architecture (EA)
  • Web Browser
  • Internet

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm