Brand mark

Định nghĩa Brand mark là gì?

Brand markDấu ấn thương hiệu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Brand mark – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Aspect hoặc yếu tố (như màu sắc, thiết kế, hình ảnh, biểu tượng, kiểu chữ) của một thương hiệu mà không thể được diễn tả bằng lời.

Definition – What does Brand mark mean

Aspect or element (such as color, design, picture, symbol, typeface) of a brand that cannot be expressed in words.

Source: ? Business Dictionary