Service plus finance factoring

Định nghĩa Service plus finance factoring là gì?

Service plus finance factoringDịch vụ cộng thêm tài chính bao thanh toán. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Service plus finance factoring – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Xem bao thanh toán.

Definition – What does Service plus finance factoring mean

See factoring.

Source: ? Business Dictionary