UML File

? Cách mở file .UML? Những phần mềm mở file .UML và sửa file lỗi. Convert XML UML file sang định dạng khác.

.UML File Extension

   

File name UML File
File Type UML Data Object Model
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.2 ★ (13 Bình chọn)

File .UML là file gì?

UML là Developer Files – UML Data Object Model, dưới định dạng XML được phát triển bởi N/A.

mô hình đối tượng mô tả tạo ra bằng cách sử dụng Unified Modeling Language (UML), một cách tiêu chuẩn mô tả các đối tượng trong một định dạng XML; được sử dụng trong phát triển phần mềm và có thể bao gồm một danh sách các phần tử và các lớp liên kết với một đối tượng chương trình.

What is a UML file?

Object model description created using the Unified Modeling Language (UML), a standard way of describing objects in an XML format; used in software development and may include a list of elements and classes associated with a program object.

Cách mở .UML file

Để mở file .UML click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .UML bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .UML

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .UML do người dùng đóng góp.

  • Eclipse IDE for Java Developers
  • No Magic MagicDraw
  • No Magic MagicDraw
  • Media Player Classic
  • Java-Editor

Chuyển đổi file .UML

File .UML có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.