Building and demolition waste

Định nghĩa Building and demolition waste là gì?

Building and demolition wasteXây dựng và phá hủy chất thải. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Building and demolition waste – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phế liệu (chẳng hạn như khối, gạch, bê tông, kính, nhựa, thép, gỗ.) và đất được tạo ra bởi việc xây dựng mới xây dựng, nâng cấp, hoặc phá dỡ các công trình hiện có, và đó không phải là phân hủy sinh học và cũng không độc hại. Còn được gọi là chất thải xây dựng, chất thải phá dỡ.

Definition – What does Building and demolition waste mean

Discarded material (such as blocks, bricks, concrete, glass, plastics, steel, wood.) and soil generated by new building construction, refurbishment, or demolition of existing structures, and which is neither biodegradable nor toxic. Also called construction waste, demolition waste.

Source: ? Business Dictionary