C# (C Sharp)

Định nghĩa C# (C Sharp) là gì?

C# (C Sharp)C # (C Sharp). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ C# (C Sharp) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

C # là một hướng đối tượng lập trình (OOP) ngôn ngữ chung của mạng và phát triển Web. C # được quy định như một ngôn ngữ cơ sở hạ tầng ngôn ngữ chung (CLI).

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

# Nhân vật Thuật ngữ của nguồn gốc tên từ phím sắc nét âm nhạc, mà biểu thị một sân tăng một semitone. C # được phát âm là “thấy sắc nét.”

What is the C# (C Sharp)? – Definition

C# is a general object-oriented programming (OOP) language for networking and Web development. C# is specified as a common language infrastructure (CLI) language.

Understanding the C# (C Sharp)

The term’s # character derives its name from the musical sharp key, which denotes a one semitone pitch increase. C# is pronounced “see sharp.”

Thuật ngữ liên quan

  • .NET Framework (.NET)
  • ASP.NET
  • ActiveX Data Object.NET (ADO.NET)
  • Visual Basic .NET (VB.NET)
  • C Programming Language (C)
  • Object
  • Polymorphism
  • Base Class – .NET
  • C++
  • Using Statement

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm