Cloud Foundry

Định nghĩa Cloud Foundry là gì?

Cloud FoundryĐám mây Foundry. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cloud Foundry – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Đám mây Foundry là một mã nguồn mở hệ thống điện toán đám mây nền tảng như một dịch vụ. Nó cho phép các nhà phát triển để tạo ra các ứng dụng và máy chủ đám mây. Đám mây Foundry được viết bằng Ruby, Go và Java. Nó được phát triển bởi Pivotal Software, một công ty liên doanh với VMware, EMC và General Electric. Dự án được điều chỉnh bởi Cloud Foundry Foundation.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Đám mây Foundry cụ điện toán đám mây trên (PaaS) mô hình nền tảng như một dịch vụ. Ban đầu nó được phát triển bởi VMware trước việc duy trì mã đã được chuyển giao cho Pivotal Software, một công ty liên doanh với EMC, VMware và General Electric.

What is the Cloud Foundry? – Definition

Cloud Foundry is an open-source platform-as-a-service cloud computing system. It allows developers to create and host cloud applications. Cloud Foundry is written in Ruby, Go and Java. It is developed by Pivotal Software, a joint venture with VMware, EMC and General Electric. The project is governed by the Cloud Foundry Foundation.

Understanding the Cloud Foundry

Cloud Foundry implements cloud computing on a platform-as-a-service (PaaS) model. It was originally developed by VMware before the maintenance of the code was transferred to Pivotal Software, a joint venture with EMC, VMware and General Electric.

Thuật ngữ liên quan

  • Cloud Computing
  • Platform as a Service (PaaS)
  • VMware
  • EMC Storage
  • Open Source
  • Distributed Computing System
  • Cloud Provider
  • Subscription-Based Pricing
  • Cloud Portability
  • Cloud Enablement

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm