Cash flow management

Định nghĩa Cash flow management là gì?

Cash flow managementQuản lý dòng tiền. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cash flow management – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Việc quản lý và phân tích tiền mặt của công ty chảy. quản lý dòng tiền cẩn thận cho phép một công ty để ước tính lượng tiền mặt mà nó sẽ có mặt tại bất kỳ xu hướng một thời gian, dự án trong dòng tiền mặt và dòng chảy tiền mặt, và đánh giá liệu một thiếu hụt hoặc thặng dư bằng tiền mặt có khả năng có thể xảy ra.

Definition – What does Cash flow management mean

The management and analysis of a company’s cash flows. Careful cash flow management allows a company to estimate the amount of cash that it will have on hand at any one time, project trends in cash inflow and cash outflow, and evaluate whether a shortfall or surplus in cash could potentially occur.

Source: ? Business Dictionary