Chief Risk Officer (CRO)

Định nghĩa Chief Risk Officer (CRO) là gì?

Chief Risk Officer (CRO)Giám đốc rủi ro (CRO). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Chief Risk Officer (CRO) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một giám đốc điều rủi ro (CRO) là một executive- hoặc cấp cao cấp vị trí trong một công ty. Các giám đốc điều rủi ro là chịu trách nhiệm cho việc phân tích và quản lý rủi ro của công ty đó.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một giám đốc nguy cơ giao dịch với nhiều loại rủi ro. Một trong số đó là rủi ro được bảo hiểm, nơi mà các giám đốc điều hành có thể nhìn vào bảo hiểm được áp dụng để giảm thiểu rủi ro. Một lĩnh vực khác là nguy cơ quy định, nơi mà các giám đốc nguy cơ thường có để đảm bảo rằng công việc kinh doanh và tất cả các hoạt động của mình là tuân thủ đầy đủ quy định của ngành.

What is the Chief Risk Officer (CRO)? – Definition

A chief risk officer (CRO) is an executive- or senior-level position within a company. The chief risk officer is responsible for analyzing and governing that company’s risk.

Understanding the Chief Risk Officer (CRO)

A chief risk officer deals with a variety of categories of risk. One of these is insurable risk, where the executive can look at applicable insurance that minimizes risk. Another area is regulatory risk, where the chief risk officer typically has to make sure that the business and all of its operations are in full compliance with industry regulations.

Thuật ngữ liên quan

  • Risk Management Software
  • Enterprise Risk Management (ERM)
  • IT Risk Management
  • Decision Support System (DSS)
  • Enterprise Resource Planning (ERP)
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat
  • Blind Drop
  • Browser Modifier

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm