Concurrent Versions System (CVS)

Định nghĩa Concurrent Versions System (CVS) là gì?

Concurrent Versions System (CVS)Các phiên bản đồng thời hệ thống (CVS). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Concurrent Versions System (CVS) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Hệ thống phiên bản cùng tồn (CVS) là một tiện ích quản lý cấu hình phần mềm mã nguồn mở được thiết kế để quản lý các phiên bản khác nhau của dự án phần mềm tương tự trong một kho lưu trữ chuyên dụng.
Mỗi mô-đun phần mềm độc lập được phát triển và không ngừng nâng cấp cho hiệu suất như các nhà phát triển khám phá phương tiện mới và hiệu quả để nâng cao hiệu quả của các mô-đun phần mềm. CVS quản lý phiên bản khác nhau của các mô-đun để nếu một phiên bản tương lai gặp một số khiếm khuyết, một phiên bản trước có thể được tham chiếu và sử dụng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phát triển phần mềm cần phải duy trì nhiều tài liệu liên quan đến một dự án phần mềm. Quá trình quản lý hiệu quả rất nhiều nguồn lực là một nhiệm vụ nặng nề. Thông thường, một module có thể được thay thế bởi một phiên bản cải tiến, trong đó có thể có một thuật toán hiệu quả hơn hoặc ít hơn sự phụ thuộc vào các module khác. Nếu các mô-đun tiên tiến là không thành công, các nhà phát triển cần phải chuyển về module cũ. Do đó, quản lý song song của cả hai module là điều cần thiết. Tính năng này có thể được thực hiện bằng một kho lưu trữ hoặc một loại đặc biệt của cơ sở dữ liệu có thể lưu trữ dữ liệu phần mềm có liên quan. Tuy nhiên, nó có để theo dõi những thay đổi được thực hiện bởi mỗi nhà phát triển và giải quyết xung đột khi số nhà phát triển đang làm việc trên cùng một dự án.

What is the Concurrent Versions System (CVS)? – Definition

Concurrent versions system (CVS) is an open-source software configuration management utility designed to manage different versions of the same software project in a specialized repository.
Each and every independent software module is developed and constantly upgraded for performance as developers discover new and effective means to improve the efficiency of the software module. CVS manages different versions of the module so that if a future version encounters some defects, a past version can be referenced and used.

Understanding the Concurrent Versions System (CVS)

Software developers need to maintain a lot of documents associated with a software project. The process of efficiently managing so many resources is a cumbersome task. Often, a module may be superseded by an improved version, which may have a more effective algorithm or less dependency on other modules. If the advanced module is unsuccessful, the developer needs to switch back to the old module. Hence, parallel management of both modules is essential. This feature can be accomplished by a repository or a special type of database that can store software-related data. However, it has to track the changes made by each developer and resolve conflicts when several developers are working on the same project.

Thuật ngữ liên quan

  • Source Code Control System (SCCS)
  • Versioning File System
  • Concurrent Use
  • Open-Source Tools
  • Enterprise Resource Planning (ERP)
  • Version Number
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm