Conduit company

Định nghĩa Conduit company là gì?

Conduit companyCông ty ống dẫn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Conduit company – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một công ty cổ phần được thành lập để tránh nộp thuế đối với thu nhập đến hai quốc gia khác nhau. Nếu đất nước quê hương của một doanh nghiệp không có một hiệp ước thuế với quốc gia nơi một chi nhánh có vị trí, công việc kinh doanh có thể được yêu cầu phải nộp thuế trên thu nhập tương tự cho cả hai nước. Để tránh tình trạng này, một công ty có thể thành lập một công ty tổ chức ở một quốc gia có hiệp định thuế với cả hai quốc gia. công ty ống dẫn này sẽ đóng vai trò như một đường ống dẫn cho thu nhập từ các công ty con cho công ty bằng sáng chế.

Definition – What does Conduit company mean

A holding company formed to avoid paying tax on income to two different countries. If the home nation of a business does not have a tax treaty with the country where a subsidiary is located, the business might be required to pay tax on the same income to both countries. To avoid this situation, a company may set up a holding company in a country that has tax treaties with both nations. This conduit company would serve as a pipeline for income from the subsidiary to the patent company.

Source: ? Business Dictionary