Continuous Delivery (CD)

Định nghĩa Continuous Delivery (CD) là gì?

Continuous Delivery (CD)Continuous Delivery (CD). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Continuous Delivery (CD) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Giao hàng liên tục (CD) là một bộ các quy trình, công cụ và kỹ thuật cho sự phát triển nhanh chóng, đáng tin cậy và liên tục và cung cấp các phần mềm.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

CD thường được coi là một ngôn ngữ mô hình giúp để cấu trúc, thiết kế và giải quyết vấn đề phức tạp. Một cách tiếp cận giao hàng liên tục đòi hỏi các phần mềm được phát triển, thử nghiệm và triển khai thường xuyên. Nó tập trung vào việc giữ môi trường sản xuất và thử nghiệm tương tự và gần nhau, cho phép triển khai nhanh hơn và thử nghiệm. Các quá trình thử nghiệm và triển khai được thực hiện thông qua các giải pháp tự động / công nghệ. Do đó, phần mềm này một cách nhanh chóng và thường xuyên cung cấp cho người dùng cuối. Hơn nữa, CD sử dụng kỹ thuật nạc để đảm bảo rằng phần mềm được phát triển và phân phối với người dùng cuối trong tâm trí, loại bỏ sự phát triển của các thành phần vô dụng.

What is the Continuous Delivery (CD)? – Definition

Continuous delivery (CD) is a set of processes, tools and techniques for the rapid, reliable and continuous development and delivery of software.

Understanding the Continuous Delivery (CD)

CD is generally considered a pattern language that helps to structure, design and solve complex problems. A continuous delivery approach requires the software to be developed, tested and deployed routinely. It focuses on keeping the production and test environment similar and close together, allowing for quicker deployment and testing. The testing and deployment processes are performed through automated solutions/technologies. Therefore, the software is quickly and routinely delivered to the end user. Moreover, CD employs lean techniques to ensure that the software is developed and delivered with the end user in mind, eliminating the development of useless components.

Thuật ngữ liên quan

  • Lean Software Development
  • Agile Software Development
  • Test Driven Development (TDD)
  • Unit Test
  • Functional Testing
  • Continuous Integration (CI)
  • Continuous Delivery (CD)
  • Software Development Process
  • Software Development Life Cycle Model (SDLC)
  • Commit

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm