Covenant-lite loan

Định nghĩa Covenant-lite loan là gì?

Covenant-lite loanVay giao ước-lite. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Covenant-lite loan – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một hình thức nợ việc cung cấp các yêu cầu trên, điều khoản thanh toán thế chấp cầm cố, tiết lộ thu nhập hạn chế. Các khả năng trả nợ không được coi, và khoản vay thường được sử dụng trong việc thực hiện LBO.

Definition – What does Covenant-lite loan mean

A form of debt providing limited requirements on pledged collateral, payment terms and income disclosure. The debt service capabilities are not considered, and the loan is typically used in performing leveraged buyouts.

Source: ? Business Dictionary