Critical to quality (CTQ)

Định nghĩa Critical to quality (CTQ) là gì?

Critical to quality (CTQ)Quan trọng đối với chất lượng (CTQ). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Critical to quality (CTQ) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một đặc điểm quá trình hoặc thành phần nào có tác dụng trực tiếp vào việc toàn bộ quá trình hoặc sản phẩm được cảm nhận của khách hàng để có chất lượng chấp nhận được. Xác định cụ thể, quan trọng đặc đo lường chất lượng (CTQ) là điều cần thiết để cải thiện quy trình kinh doanh có ý nghĩa và đo lường được.

Definition – What does Critical to quality (CTQ) mean

A process characteristic or component that has a direct effect on whether the overall process or product is perceived by the customer to be of acceptable quality. Identification of specific, measurable critical to quality (CTQ) characteristics is essential for meaningful and measurable business process improvement.

Source: ? Business Dictionary