Free rider

Định nghĩa Free rider là gì?

Free riderNgười lái miễn phí. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Free rider – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Bên đó được hưởng một lợi ích phát sinh từ một nỗ lực tập thể, nhưng đóng góp rất ít hoặc không có gì để nỗ lực.

Definition – What does Free rider mean

Party that enjoys a benefit accruing from a collective effort, but contributes little or nothing to the effort.

Source: ? Business Dictionary