JobTracker

Định nghĩa JobTracker là gì?

JobTrackerJobTracker. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ JobTracker – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

JobTracker là một daemon chạy trên công cụ MapReduce Apache Hadoop của. JobTracker là một dịch vụ thiết yếu mà trang trại ra tất cả các nhiệm vụ MapReduce để các nút khác nhau trong cụm, lý tưởng cho những nút mà đã chứa dữ liệu, hoặc ít nhất được đặt tại cùng một rack như các nút chứa dữ liệu.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

JobTracker là dịch vụ trong Hadoop đó là trách nhiệm thực hiện các yêu cầu của khách hàng. Nó gán họ TaskTrackers trên DataNodes nơi dữ liệu được yêu cầu có mặt tại địa phương. Nếu điều đó là không thể, JobTracker cố gắng để giao nhiệm vụ cho TaskTrackers trong cùng một rack nơi dữ liệu có mặt tại địa phương. Nếu vì lý do này cũng thất bại, JobTracker giao nhiệm vụ cho một TaskTracker nơi một bản sao của dữ liệu tồn tại. Trong Hadoop, khối dữ liệu được nhân rộng trên khắp DataNodes để đảm bảo dự phòng, do đó nếu một nút trong cluster thất bại, công việc không thất bại là tốt.

What is the JobTracker? – Definition

JobTracker is a daemon which runs on Apache Hadoop’s MapReduce engine. JobTracker is an essential service which farms out all MapReduce tasks to the different nodes in the cluster, ideally to those nodes which already contain the data, or at the very least are located in the same rack as nodes containing the data.

Understanding the JobTracker

JobTracker is the service within Hadoop that is responsible for taking client requests. It assigns them to TaskTrackers on DataNodes where the data required is locally present. If that is not possible, JobTracker tries to assign the tasks to TaskTrackers within the same rack where the data is locally present. If for some reason this also fails, JobTracker assigns the task to a TaskTracker where a replica of the data exists. In Hadoop, data blocks are replicated across DataNodes to ensure redundancy, so that if one node in the cluster fails, the job does not fail as well.

Thuật ngữ liên quan

  • Apache Hadoop
  • MapReduce
  • Big Data
  • Cluster (Servers)
  • Cluster Controller
  • Scheduler
  • Stereoscopic Imaging
  • Cloud Provider
  • Subscription-Based Pricing
  • Cloud Portability

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm