Customer requirements

Định nghĩa Customer requirements là gì?

Customer requirementsYêu cầu của khách hàng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Customer requirements – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Đặc điểm cụ thể và chi tiết kỹ thuật của một hàng hóa hay dịch vụ được xác định bởi một khách hàng.

Definition – What does Customer requirements mean

Particular characteristics and specifications of a good or service as determined by a customer.

Source: ? Business Dictionary