CX-Motion

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download CX-Motion – NA

Phần mềm CX-Motion

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

CX-Motion là phần mềm gì?

CX-Motion là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của CX-Motion là Version NA (cập nhật NA)

CX-Motion xuất phát từ OMRON Điện tử và được phân phối đến người dùng các sản phẩm cụ thể, các đơn vị OMRON Motion Control của công ty. Sử dụng chương trình này, người dùng có thể lập trình các đơn vị này trong G mã, theo dõi hiệu suất của họ, và đơn vị thiết lập thông số, cho dù họ đang làm việc với các hệ thống trực tuyến hoặc tắt. CX-Motion là như vậy, một trong những đơn vị cấu hình các ứng dụng của công ty và được tìm thấy trong CX-Một tập hợp các công cụ từ OMRON.CX-Motion, đặc biệt CX-MOTION-MCH, chỉ tương thích với hệ điều hành Windows. Để được chính xác, nó chỉ có thể được cài đặt trên hệ thống đang chạy Windows 7, Windows 2000, Windows Vista, hoặc Windows XP.

What is CX-Motion?

CX-Motion comes from OMRON Electronics and is distributed to users of the company’s products—specifically, the OMRON Motion Control units. Using the program, the user can program these units in G code, monitor their performance, and set unit parameters, whether they are working with the system on-line or off. CX-Motion is thus one of the company’s unit configuring applications and is found in the CX-One set of tools from OMRON.CX-Motion, specifically CX-MOTION-MCH, is compatible only with Windows operating systems. To be precise, it can only be installed on systems that are running Windows 7, Windows 2000, Windows Vista, or Windows XP.

Các loại file được mở bởi CX-Motion

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm CX-Motion có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) MCI

Download CX-Motion

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg