Cyber Kill Chain

Định nghĩa Cyber Kill Chain là gì?

Cyber Kill ChainCyber ​​Kill Chain. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cyber Kill Chain – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một chuỗi cyber kill là một tập hợp các quy trình liên quan đến việc sử dụng các cuộc tấn công có trên hệ thống. Một số chuyên gia mô tả chuỗi cyber kill là đại diện cho “giai đoạn” của một tấn công mạng. Nói chung, chuỗi cyber kill là một mô tả từng bước của những gì một cuộc tấn công phức tạp làm.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một mô hình chung cho một chuỗi cyber kill được dựa trên một mẫu từ các công ty quốc phòng Lockheed Martin rằng sử dụng bảy giai đoạn đặc biệt hoặc các bước:

What is the Cyber Kill Chain? – Definition

A cyber kill chain is a collection of processes related to the use of cyberattacks on systems. Some experts describe the cyber kill chain as representing the “stages” of a cyberattack. In general, the cyber kill chain is a step-by-step description of what a complex attack does.

Understanding the Cyber Kill Chain

One common model for a cyber kill chain is based on a template from the defense company Lockheed Martin that uses seven distinctive phases or steps:

Thuật ngữ liên quan

  • Cyberattack
  • Cybersecurity
  • Hacker
  • Black Hat Hacker
  • Ransomware
  • Financial Malware
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat
  • Blind Drop

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm