Term structure of interest rates

Định nghĩa Term structure of interest rates là gì?

Term structure of interest ratesCấu trúc kỳ hạn lãi suất. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Term structure of interest rates – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Mối quan hệ giữa lãi suất (lãi suất) đối với trái phiếu và kỳ hạn của họ. Nó có thành phần cây: (1) lãi trên trái phiếu, (2) dự kiến ​​tăng vốn hoặc thua lỗ, và dịch vụ (3) thanh khoản trả lại (nếu có).

Definition – What does Term structure of interest rates mean

Relationship between the interest rates (yields) on bonds and their maturities. It has tree components: (1) interest paid on the bond, (2) expected capital gain or loss, and (3) liquidity services rendered (if any).

Source: ? Business Dictionary