Daisy Wheel Printer

Định nghĩa Daisy Wheel Printer là gì?

Daisy Wheel PrinterDaisy Wheel Máy in. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Daisy Wheel Printer – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một máy in bánh cúc là một loại hình cụ thể của máy in tác động cơ khí phổ biến trong những năm 1970 mà sử dụng chữ cái, số và ký hiệu phím cá nhân để text dấu ấn trên giấy. Sự đổi mới này trên máy đánh chữ điện trở nên phổ biến đối với tốc độ và chất lượng của nó, nhưng sau đó rơi ra khỏi thời trang trong những năm 1990.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một phần của sự hấp dẫn của một máy in bánh cúc là nó
sẽ tạo ra những gì được gọi là “thư chất lượng” in. Một loại phổ biến của máy in
thời gian đó, máy in dot matrix, thường không tạo thư chất lượng
văn bản, nhưng được sản xuất một sản lượng khá thô của ký tự văn bản được tạo ra bởi
trình tự của các dấu chấm nhỏ. Bởi vì máy in bánh cúc sử dụng thư chất lượng
dấu ấn, kết quả in chất lượng là lá thư. Tuy nhiên, trong những năm 1980,
các nhà sản xuất bắt đầu đến với máy in laser và máy in phun
sẽ cung cấp in ấn thư chất lượng, và máy in bánh cúc chủ yếu trở thành
lỗi thời.

What is the Daisy Wheel Printer? – Definition

A daisy wheel printer is a specific type of mechanical impact printer popular in the 1970s that used individual letter, number and symbol keys to imprint text on paper. This innovation on the electric typewriter became popular for its speed and quality, but later fell out of fashion in the 1990s.

Understanding the Daisy Wheel Printer

Part of the appeal of a daisy wheel printer was that it
would produce what was called “letter-quality” print. Another popular type of printer
of that time, the dot matrix printer, usually did not produce letter-quality
text, but produced a rather rough output of text characters generated by
sequences of small dots. Because the daisy wheel printer used a letter-quality
imprint, the print results were letter quality. However, in the 1980s,
manufacturers started coming up with laser printers and inkjet printers that
would provide letter-quality printing, and daisy wheel printers largely became
obsolete.

Thuật ngữ liên quan

  • Impact Printer
  • Dot Matrix Printer (DMP)
  • Laser Printer
  • Inkjet Printer
  • Bubble Jet Printer
  • Letter-Quality Printer
  • Pixel Pipelines
  • Bypass Airflow
  • Equipment Footprint
  • In-Row Cooling

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm