Deficit hawk

Định nghĩa Deficit hawk là gì?

Deficit hawkThâm hụt ngân sách diều hâu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Deficit hawk – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một thuật ngữ cho các chính trị gia người Mỹ nhấn mạnh giới hạn của ngân sách liên bang. bảo thủ thường tài chính, họ chủ trương tăng thuế và giảm chi tiêu chính phủ để giảm bớt thâm hụt ngân sách.

Definition – What does Deficit hawk mean

A term for American politicians who emphasize limitation of federal budget. Usually fiscal conservatives, they advocate increased taxes and reduced government spending in order to lessen budget deficits.

Source: ? Business Dictionary