Directory Server Agent (DSA)

Định nghĩa Directory Server Agent (DSA) là gì?

Directory Server Agent (DSA)Directory Server Agent (DSA). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Directory Server Agent (DSA) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một đại lý máy chủ thư mục (DSA) là loại đại lý phần mềm truy cập và quản lý xác thực, kết nối và dịch vụ trong một mạng lưới thông tin liên lạc X.500 hoặc môi trường. Nó được sử dụng trong hệ thống tin nhắn X.500 để quản lý và kiểm soát tất cả các đại lý kết nối người sử dụng thư mục (DUA) và các đại lý khách hàng thư mục (DCA) với các dịch vụ thư mục X.500.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một đại lý máy chủ thư mục chủ yếu được sử dụng trong các môi trường dịch vụ thư mục để quản lý người dùng và kết nối với các dịch vụ thư mục. Nó giúp trong việc thiết lập các kết nối và quản lý người dùng trong dịch vụ thư mục. Thông thường, DCA và DUA kết nối và xác thực cứ vào DSA trước khi họ có thể sử dụng bất kỳ dịch vụ thư mục. Đối với mỗi yêu cầu kết nối mới, DSA nhìn lên người nhận (DCA / DUA) sắc / địa chỉ trong một cơ sở thông tin thư mục (DIB). Một khi xác thực, DSA cho phép các nút kết nối với các đối tượng và các dịch vụ thư mục truy cập.

What is the Directory Server Agent (DSA)? – Definition

A directory server agent (DSA) is type of software agent that accesses and manages the authentication, connections and services within an X.500 communication network or environment. It is used in the X.500 messaging system to manage and control all connected directory user agents (DUA) and directory client agents (DCA) with the X.500 directory services.

Understanding the Directory Server Agent (DSA)

A directory server agent is primarily used in directory services environments to manage users and connections to the directory services. It helps in establishing connections and managing users within directory services. Typically, DCA and DUA connect and authenticate themselves on the DSA before they can use any of the directory services. For each new connection request, the DSA looks up the recipient (DCA /DUA) identity/address within a directory information base (DIB). Once authenticated, DSA allows the connecting node to access directory objects and services.

Thuật ngữ liên quan

  • Directory Client Agent (DCA)
  • Directory User Agent (DUA)
  • Directory System Agent (DSA)
  • Directory Services
  • X.500
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand
  • Snooping Protocol

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm