Distinctive competency

Định nghĩa Distinctive competency là gì?

Distinctive competencyNăng lực đặc biệt. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Distinctive competency – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Alternative hạn cho năng lực cốt lõi.

Definition – What does Distinctive competency mean

Alternative term for core competencies.

Source: ? Business Dictionary