Economic decision making

Định nghĩa Economic decision making là gì?

Economic decision makingViệc ra quyết định kinh tế. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Economic decision making – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hành động quyết định những vấn đề của nền kinh tế. việc ra quyết định kinh tế thường xuyên được tiến hành bởi các bộ trưởng tài chính, cố vấn kinh tế, người đứng đầu của các ngân hàng trung ương lớn và lãnh đạo doanh nghiệp và có thể có những ảnh hưởng sâu sắc đến nền kinh tế lớn.

Definition – What does Economic decision making mean

The act of deciding on matters of the economy. Economic decision making is routinely conducted by finance ministers, economic advisors, heads of major central banks and business leaders and can have profound effects on a major economy.

Source: ? Business Dictionary