End-to-End Test

Định nghĩa End-to-End Test là gì?

End-to-End TestEnd-to-End thử nghiệm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ End-to-End Test – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Thử nghiệm end-to-end là một phương pháp sử dụng để kiểm tra xem dòng chảy của một ứng dụng đang hoạt động như thiết kế từ đầu đến cuối. Mục đích của việc thực hiện các bài kiểm tra end-to-end là xác định phụ thuộc hệ thống và đảm bảo rằng các thông tin chính xác được truyền giữa các thành phần hệ thống khác nhau và hệ thống.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

End-to-end thử nghiệm liên quan đến việc đảm bảo rằng các thành phần tích hợp của một chức năng ứng dụng như mong đợi. Toàn bộ ứng dụng được thử nghiệm trong một kịch bản thực tế như giao tiếp với cơ sở dữ liệu, mạng, phần cứng và các ứng dụng khác.
Ví dụ, một đơn giản thử nghiệm end-to-end của một ứng dụng email có thể bao gồm:

What is the End-to-End Test? – Definition

End-to-end testing is a methodology used to test whether the flow of an application is performing as designed from start to finish. The purpose of carrying out end-to-end tests is to identify system dependencies and to ensure that the right information is passed between various system components and systems.

Understanding the End-to-End Test

End-to-end testing involves ensuring that the integrated components of an application function as expected. The entire application is tested in a real-world scenario such as communicating with the database, network, hardware and other applications.
For example, a simplified end-to-end testing of an email application might involve:

Thuật ngữ liên quan

  • System Testing
  • Software Testing
  • Exhaustive Testing
  • Computer-Aided Software Testing (CAST)
  • Software Development Life Cycle (SDLC)
  • Companion Virus
  • Destructive Trojan
  • 3-D Software
  • QuickTime
  • MIDlet

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm