Enterprise Software

Định nghĩa Enterprise Software là gì?

Enterprise SoftwarePhần mềm doanh nghiệp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Enterprise Software – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Phần mềm doanh nghiệp là một thuật ngữ quá uốn cong cho bất kỳ phần mềm được sử dụng trong các tổ chức lớn (cho dù là doanh nghiệp hay chính phủ). Nó được coi là một phần thiết yếu của một hệ thống thông tin dựa trên máy tính, và nó cung cấp các công cụ định hướng kinh doanh như xử lý thanh toán trực tuyến và hệ thống thanh toán tự động.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Mục đích chính đằng sau phần mềm doanh nghiệp là để nâng cao năng suất doanh nghiệp và hiệu quả thông qua chức năng hỗ trợ business logic.

What is the Enterprise Software? – Definition

Enterprise software is an over-arching term for any software used in large organizations (whether business or government). It is considered to be an essential part of a computer-based information system, and it provides business-oriented tools such as online payment processing and automated billing systems.

Understanding the Enterprise Software

The main goal behind enterprise software is to improve enterprise productivity and efficiency through business logic support functionality.

Thuật ngữ liên quan

  • Enterprise Class
  • Customer Relationship Management (CRM)
  • Enterprise Relationship Management (ERM)
  • Enterprise Decision Management (EDM)
  • Enterprise Resource Planning (ERP)
  • Enterprise Portal Software (EPS)
  • Enterprise Social Software (ESS)
  • Help Desk
  • Contact List
  • Castanet

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm