Extradition treaty

Định nghĩa Extradition treaty là gì?

Extradition treatyHiệp ước trao trả. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Extradition treaty – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Song phương, và thường qua lại, điều ước quốc tế giữa các quốc gia có chủ quyền mà (theo yêu cầu) cung cấp cho sự đầu hàng của người (s) cáo buộc của một tội phạm theo pháp luật của nhà nước yêu cầu. Dẫn độ có thể bị cấm vì những vi phạm khác so với những trừng phạt trong tình trạng đầu hàng, và (thường) tòa án của nó phải được thuyết phục rằng một prima facie vụ án hình sự tồn tại.

Definition – What does Extradition treaty mean

Bilateral, and usually reciprocal, treaty between sovereign states which (upon request) provides for the surrender of person(s) accused of a crime under the laws of the requesting state. Extradition may be barred for offenses other than those punishable in the surrendering state, and (commonly) its courts must be convinced that a prima facie criminal case exists.

Source: ? Business Dictionary