Browsing

Định nghĩa Browsing là gì?

BrowsingBrowsing. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Browsing – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Browsing là hành vi tìm kiếm thông qua một tập hợp các thông tin một cách nhanh chóng, mà không có một ý nghĩa cụ thể về mục đích. Trong bối cảnh của Internet, nó thường dùng để sử dụng các trang web trên toàn thế giới. Thuật ngữ này có thể bao hàm một cảm giác aimlessness, với người sử dụng chỉ lãng phí thời gian trên internet.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Đang truy cập trong bối cảnh của Internet thường có nghĩa là sử dụng một trình duyệt web. Điều này có thể được với một mục đích cụ thể, chẳng hạn như sử dụng thư điện tử hoặc cập nhật tình trạng của một người trên một trang web truyền thông xã hội, hoặc chỉ sử dụng web với không có mục đích đặc biệt, như trong: “Ồ, tôi chỉ duyệt.”

What is the Browsing? – Definition

Browsing is the act of looking through a set of information quickly, without a specific sense of purpose. In the context of the internet, it usually refers to using the world wide web. The term may imply a sense of aimlessness, with the user just wasting time on the internet.

Understanding the Browsing

Browsing in the context of the internet typically means using a web browser. This can be with a specific purpose, such as using email or updating one’s status on a social media site, or just using the web with no purpose in particular, as in, “Oh, I’m just browsing.”

Thuật ngữ liên quan

  • Web Browser
  • Hypertext
  • Search Engine
  • Gopher
  • Help System
  • Encyclopedia Dramatica (ED)
  • Internet Connection Firewall (ICF)
  • FidoNet
  • Xbox
  • Chat Slang

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm